Leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Van Rees Vellinga Grafische Projecten

Overeenkomst, offerte en bevestiging
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever, van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer (hierna genoemd Van Rees Vellinga) gesloten overeenkomsten.

1.2 Offertes zijn vrijblijvend en zijn 30 dagen geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

1.3 Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat Van Rees Vellinga aanvangt met het uitvoeren van de opdracht, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden Van Rees Vellinga eerst nadat deze schriftelijk door Van Rees Vellinga zijn bevestigd.

1.4 Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan deze Van Rees Vellinga wenst te verstrekken of de opdracht reeds eerder aan een ander heeft verstrekt, dient hij Van Rees Vellinga, onder vermelding van de namen van deze anderen, hiervan op de hoogte te stellen.

Uitvoering van de overeenkomst
2.1 Van Rees Vellinga zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal Van Rees Vellinga de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

2.2 De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door Van Rees Vellinga mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen.

2.3 Een door Van Rees Vellinga opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt. De opdrachtgever dient Van Rees Vellinga in het geval van overschrijding van de opgegeven termijn schriftelijk in gebreke te stellen.

2.4 Tenzij anders is overeengekomen behoren het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of instructies van de opdrachtgever voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen, niet tot de opdracht van Van Rees Vellinga.

2.5 Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste modellen, prototypes, proeven of digitale bestanden van het ontwerp te controleren en goed te keuren. Indien Van Rees Vellinga, al dan niet in naam van de opdrachtgever, opdrachten of aanwijzingen aan productiebedrijven of andere derden zal geven, dan dient de opdrachtgever op verzoek van de Van Rees Vellinga zijn hierboven genoemde goedkeuring schriftelijk te bevestigen.

2.6 Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien dagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan Van Rees Vellinga te worden meegedeeld, bij gebreke waarvan de opdrachtgever wordt geacht het resultaat van de opdracht volledig te hebben aanvaard.

Inschakelen van derden
3.1 Tenzij anders overeengekomen, worden opdrachten aan derden, in het kader van de totstandkoming van het ontwerp, door of namens de opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van de opdrachtgever kan Van Rees Vellinga, voor rekening en risico van de opdrachtgever, als gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader overeen te komen vergoeding afspreken.

3.2 Indien Van Rees Vellinga op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben. Desgewenst kan Van Rees Vellinga namens de opdrachtgever offertes aanvragen.

3.3 Indien bij de uitvoering van de opdracht de op Van Rees Vellinga volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en risico goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven aan de opdrachtgever, dan zullen de bepalingen uit de algemene voorwaarden van de toeleverancier met betrekking tot de kwaliteit, kwantiteit, hoedanigheid en levering van deze goederen of diensten ook gelden jegens de opdrachtgever.

Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten
4.1 Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom -waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht- toe aan Van Rees Vellinga. Voorzover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend Van Rees Vellinga daartoe bevoegd.

4.2 Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

4.3 Tenzij het werk er zich (niet) voor leent, is Van Rees Vellinga te allen tijde gerechtigd om zijn naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van Van Rees Vellinga openbaar te maken of te verveelvoudigen.

4.4 Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door Van Rees Vellinga tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpen, ontwerpschetsen, films en andere materialen of (digitale) bestanden, eigendom van Van Rees Vellinga, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.

4.5 Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch Van Rees Vellinga jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

Gebruik en licentie
5.1 Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Van Rees Vellinga, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van het ontwerp voorzover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het ontwerp, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan Van Rees Vellinga bekend te zijn gemaakt.

5.2 De opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van Van Rees Vellinga niet gerechtigd het ontwerp ruimer of op andere wijze te (laten) gebruiken dan is overeengekomen. In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve ontwerp, heeft Van Rees Vellinga recht op een vergoeding wegens inbreuk op zijn rechten van tenminste drie maal het overeengekomen honorarium, althans een vergoeding die in redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, onverminderd het recht van Van Rees Vellinga een vergoeding voor de daadwerkelijk geleden schade te vorderen.

5.3 Het is de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie komt te vervallen:

a.vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins
in gebreke is, tenzij de tekortkoming van de opdrachtgever in het licht van de gehele opdracht van ondergeschikte betekenis is;

b.indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, tenzij de gevolgen hiervan in strijd zijn met de redelijkheid en
billijkheid.

5.4 Van Rees Vellinga heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

Honorarium en bijkomende kosten
6.1 Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten, die Van Rees Vellinga voor de uitvoering van de opdracht maakt, voor vergoeding in aanmerking.

6.2 Indien Van Rees Vellinga door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, dienen deze werkzaamheden apart te worden gehonoreerd, op basis van de gebruikelijk door Van Rees Vellinga gehanteerde honorariumtarieven.

6.3 Indien de honorering op enige wijze afhankelijk is gesteld van feiten of omstandigheden, die moeten blijken uit de administratie van de opdrachtgever, heeft Van Rees Vellinga na een opgave van de opdrachtgever het recht de administratie van de opdrachtgever door een door Van Rees Vellinga te kiezen accountant te laten controleren. Indien de uitkomst van de controle door de accountant meer dan 2% of Euro 100,00 afwijkt van de opgave en de afrekening door de opdrachtgever, komen de kosten van deze controle voor rekening van de opdrachtgever.

Betaling
7.1 Betalingen dienen plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn door Van Rees Vellinga nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Alle door Van Rees Vellinga gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van Euro 150,00 excl. BTW.

7.2 Van Rees Vellinga heeft het recht zijn honorarium maandelijks in rekening te brengen voor verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.

7.3 De opdrachtgever verricht de aan Van Rees Vellinga verschuldigde betalingen zonder korting of verrekening, behoudens verrekening met op de overeenkomst betrekking hebbende verrekenbare voorschotten, die hij aan Van Rees Vellinga heeft verstrekt. Opdrachtgever is niet gerechtigd betaling van facturen van reeds verrichte werkzaamheden op te schorten.

Opzegging en ontbinding van de overeenkomst
8.1 Wanneer de opdrachtgever een overeenkomst opzegt, dient hij, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen.

8.2 Indien de overeenkomst door Van Rees Vellinga wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dient de opdrachtgever, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan van Van Rees Vellinga redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.

8.3 De schadevergoeding bedoeld in de vorige twee leden van dit artikel zal tenminste omvatten de kosten voortvloeiend uit de door Van Rees Vellinga op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede tenminste 30% van het resterende deel van het honorarium dat de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.

8.4 Zowel Van Rees Vellinga als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of (voorlopige) surséance van de andere partij. Ingeval van faillissement van de opdrachtgever heeft Van Rees Vellinga het recht het verstrekte gebruiksrecht te beëindigen, tenzij de gevolgen hiervan in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn.

8.5 In geval van ontbinding door de opdrachtgever wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen door Van Rees Vellinga zullen de reeds geleverde prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij de opdrachtgever bewijst dat Van Rees Vellinga ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Van Rees Vellinga vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

8.6 Wanneer de werkzaamheden van Van Rees Vellinga bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste drie maanden.

Garanties en vrijwaringen
9.1 Van Rees Vellinga garandeert dat het geleverde door of vanwege hem is ontworpen en dat, indien er auteursrecht op het ontwerp rust, hij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.

9.2 De opdrachtgever vrijwaart Van Rees Vellinga of door Van Rees Vellinga bij de opdracht ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht.

9.3 De opdrachtgever vrijwaart Van Rees Vellinga voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

Aansprakelijkheid
10.1 Van Rees Vellinga is niet aansprakelijk voor:

a.fouten of tekortkomingen in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld.
b.misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak
vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/
materialen.
c.fouten of tekortkomingen van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden.
d.gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers.
e.fouten of tekortkomingen in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in art. 2.5 zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en daar geen gebruik van heeft gemaakt.
f.fouten of tekortkomingen in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever het tot stand brengen of laten uitvoeren van een bepaald(e) model, prototype of proef achterwege heeft gelaten, en deze fouten in een dergelijk(e) model, prototype of proef wel waarneembaar zouden zijn geweest.

10.2 Van Rees Vellinga is uitsluitend aansprakelijk voor aan hem toerekenbare, directe schade. Hieronder wordt enkel verstaan:

a.redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
b.de eventuele redelijke kosten noodzakelijk om de gebrekkige prestatie van Van Rees Vellinga aan de overeenkomst te laten beantwoorden;
c.redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Aansprakelijkheid van Van Rees Vellinga voor alle overige dan voornoemde schade, zoals indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

10.3 Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Van Rees Vellinga – ondergeschikten derhalve uitgezonderd- is de aansprakelijkheid van Van Rees Vellinga voor schade uit hoofde van een overeenkomst of van een jegens de opdrachtgever gepleegde onrechtmatige daad beperkt tot het factuurbedrag dat op het uitgevoerde gedeelte van de opdracht betrekking heeft, verminderd met de door Van Rees Vellinga gemaakte kosten voor inschakeling van derden, met dien verstande dat dit bedrag niet hoger zal zijn dan Euro 45.000,00 en in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het voorkomend geval aan de opdrachtnemer uitkeert.

10.4 Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf Van Rees Vellinga moment dat de opdracht is voltooid.

10.5 De opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan Van Rees Vellinga niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.

Overige bepalingen
11.1 Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met Van Rees Vellinga gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming.

11.2 Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.

11.3 De opschriften in deze algemene voorwaarden dienen slechts om de leesbaarheid te bevorderen en vormen geen onderdeel van deze voorwaarden.

11.4 Op de overeenkomst tussen Van Rees Vellinga en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen Van Rees Vellinga en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar Van Rees Vellinga is gevestigd, of de volgens de wet bevoegde rechter, dit ter keuze van Van Rees Vellinga.

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd d.d. 1 januari 2012 bij K.v.K. onder nummer 18054382.